Avtalevilkår

privatundervisning

Sist oppdatert: 01.02.2021 Last ned som pdf

1. Generelt
Denne avtalen mellom kunden og Realfagshjelpen AS, org nr 917 579 369, (heretter «Realfagshjelpen») skal tilrettelegge for at kunden mottar privatundervisning gjennomført av en studentlærer hos Realfagshjelpen.

 

2. Undervisningens varighet
Undervisningens varighet skal være 60 minutter per avtalte time. Ved varighet på 120 minutter eller mer inkluderes pause etter skjønn dersom kunden eller læreren ønsker det.

3. Sted for gjennomføring
Undervisningen finner sted der kunden til enhver tid finner det hensiktsmessig innenfor Realfagshjelpen sitt virkeområde.

4. Reisetillegg
Dersom eleven har undervisning på nett eller ved lærers campus, eventuelt en annen lokasjon foretrukket av begge parter, tilkommer ingen reisetillegg. Dersom undervisningen foregår et annet sted etter kundens ønske tilkommer et reisetillegg. Reiser under 30 minutter per vei faktureres med 200 kroner per gang. Reiser mellom 30 og 60 minutter per vei faktureres med 300 kroner per gang. Lengre reisevei tilbys ikke med mindre annet er avtalt. Reisetid måles én vei fra lærers campus ved hjelp av Entur Reiseplanlegger.

5. Betaling
Alle timepakker forhåndsfaktureres til avtalt pris per e-post til registrert fakturamottaker dersom ikke annet er avtalt. Undervisningen kan opphøre dersom betalingsfristen ikke overholdes. Eventuelle reisetillegg, enkelttimer og tillegg for flere elever faktureres etterskuddsvis hver måned.

Kunden kan velge delbetaling. Det følger da administrasjonsgebyr på 150 kr for hver delfaktura.

Ved gjennomføring av timer utenom timepakke tilkommer ordinær timepris på 690 kr. Prisene kan justeres med én måneds varsel.

6. Refusjon av ubrukte timer
Refusjon tilbys kun etter skriftlig avtale.

7.  Gyldighet på kjøpte timer

Timene i en pakke har ubegrenset gyldighet såfremt det ikke forekommer et opphold på over 180 dager uten gjennomførte undervisningsøkter. I dette tilfellet vil gjenstående timer regnes som gjennomført, dersom ikke annen avtale er skriftlig bekreftet av Realfagshjelpen.

 

8. Avlysning/avbestilling/ikke møtt til time

Dersom kunden avlyser undervisningen mer enn 6 timer før avtalt tid, vil ingen belastning for undervisningen foretas. Dersom kunden avlyser undervisningen mindre enn 6 timer før avtalt tid, vil kunden belastes for hele den planlagte undervisningsøkten.

9. Utførende
Læreren har fremvist politiattest for arbeid med barn og unge, og har taushetsplikt som omfatter alt han/hun får kjennskap til i sitt arbeid.

Realfagshjelpen kan ved behov foreta bytte av lærer, såfremt ny lærer besitter nødvendig kompetanse. Kunden kan bytte lærer såfremt Realfagshjelpen har ledig kapasitet til å gjennomføre slikt bytte.

10. Tilleggstjenester
Ved kjøp av Premium Leksechat i tillegg til ordinær undervisningspakke starter tjenesten fra avtaletidspunktet og stopper automatisk etter avtalt tid. Tjenesten er åpen hverdager 15.00-20.00. Tjenesten har øvre begrensning på 7 henvendelser eller 45 minutter veiledningstid per uke.

Studieveiledning som følge av spesielle avtaler og tilbud begrenser seg til 2 samtaler med veileder à 30 minutter.

11. Ansvar
Realfagshjelpen skal etter beste evne ivareta kundens interesser. Realfagshjelpen står likevel ikke inne for at bestemte resultater oppnås.

Realfagshjelpen står ikke ansvarlig for eventuelle brudd på regler og lover knyttet til elevens studium.

Kunden plikter å betale for allerede utført arbeid uavhengig av hvilken part som bringer avtalen til opphør.

12. Angrerett
Kunden har etter Angrerettloven § 20 rett til å gå fra avtalen ved å gi beskjed innen 14 dager etter avtaleinngåelse. Dersom kunden velger å starte privatundervisningen før angrefristens utløp, skal kunden betale pakkens timepris per time gjennomført,

 

Har du spørsmål om vilkårene? Kontakt oss:

Realfagshjelpen AS – Org nr 917 579 369

Sandgata 35, 7012 Trondheim

post@realfagnorge.no

+47 936 48 246